جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

 همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

جدول حقوق و مزایای حداقل حقوق سال 1400

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز              885,165         26,554,950
۲ بن کارگری              200,000           6,000,000
۳ حق مسکن              150,000           4,500,000
۴ حق اولاد (برای هر فرزند)                88,516           2,655,495
۵* پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)                46,666           1,399,980
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۶ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه                82,785           2,483,550
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)                46,666           1,399,980
۴ بن کارگری              200,000           6,000,000
۵ حق مسکن              150,000           4,500,000
۶ حق اولاد (برای هر فرزند)                88,516           2,655,495

جدول ریز حقوق و دستمزد - قانون کار سال 1400

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱ مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه)             885,165               885,165
۲ حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه)         26,554,950           27,440,115
۳ بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار          6,000,000            6,000,000
۴ حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار          4,500,000            4,500,000
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)          2,655,495            2,655,495
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)          5,310,990            5,310,990
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰)          7,966,485            7,966,485
۸ مزد هر ساعت کار عادی             120,795               120,795
۹ پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)              46,666                46,666
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل)         53,109,900           53,109,900
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)          1,399,980            1,446,646
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰             169,063               169,063
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰          3,983,239            4,116,013
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰          2,655,493            2,744,009
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰          5,974,858            6,174,020

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

عنوانشش ماه اولشش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰885,165855,165
تعداد روزهای ماه3130
جمع دستمزد ماهانه27,440,11526,554,950
مزایای ماهانه بن کارگری6,000,0006,000,000
حق مسکن4,500,0004,500,000
جمع دستمزد و مزایای مشمول37,940,11537,054,950
سهم کارفرما (۲۳ درصد)8,726,2278,522,639
سهم کارگر (۷ درصد)2,655,8082,593,846
مجموع حق بیمه11,382,03511,116,485

 بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

حق بیمه سهم کارفرما

از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۸/۷۲۶/۲۲۷ ریال و در شش ماهه دوم ۸/۵۲۲/۶۳۹ ریال است.

حق بیمه سهم کارگر

مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول ۲/۶۵۵/۸۰۸ و در شش ماهه دوم ۲/۵۹۳/۸۴۶ ریال است.

اسکرول به بالا