چرا ؟

نرم افزار حسابداری
دهیاری پویا حساب .

 • امکان ثبت اسناد حسابداری
 • گزارشات دفاتر کل ، روزنامه ، معین و تفصیل و تراز های استاندارد
 • انجام کلیه عملیات بانکی و خزانه داری
 • امکان بستن حسابها و انتقال حسابها به دوره جدید به صورت اتوماتیک
 • تهیه گزارشات کامل مربوط به بودجه براساس فرم های استاندارد وزارت کشور
 • ثبت اقلام پیش بینی بودجه سال آینده و ثبت بودجه مصوب
 • تهیه گزارشات تفریغ بودجه و کسری و مازاد سال جاری
 •  تعریف سرفصل های دهیاری براساس سرفصل های وزارت کشور
 • لیست حقوق و دستمزد 

دهیاریها با توجه به اهمیت و کارکردهای متعددشان ، سهم بالایی در اداره امور کشور بر عهده دارند و توسعه فناوری اطلاعات در سطح روستاها ابزار مناسبی است جهت افزایش کارکرد دهیاریها . با مد نظر قرار دادن موارد فوق سیستم جامع حسابداری دهیاریها طراحی و پیاده سازی شده است . این سیستم به آسانی نصب میشود و به سادگی قابل استفاده است .

چرا نرم افزار حسابداری دهیاری پویا حساب؟
 • تعریف سرفصلهای دهیاری براساس سرفصلهای وزارت کشور ( وظیفه ، فصل ، ماده ، ردیف ) بصورت پیش فرض در قالب حسابهای گروه ، کل ، معین ، تفصیل
 • امکان ثبت اسنادحسابداری
 • گزارشات دفاترکل،روزنامه،معین و تفصیل وتراز های استاندارد
 • انجام کلیه عملیات بانکی وخزانه داری
 • امکان بستن حسابهاوانتقال حسابهابه دوره جدیدبصورت اتوماتیک
 • تهیه گزارشات کامل مربوط به بودجه براساس فرمهای استانداردوزارت کشور
 • ثبت اقلام پیش بینی بودجه سال آینده وثبت بودجه مصوب
 • ثبت مبالغ متمم بودجه
 • تهیه گزارشات تفریغ بودجه وکسری ومازادسال جاری
 • ثبت پروژه های دردست احداث دهیاریهابامشخصات کامل
سیستم های بسته دهیاری پویا حساب
حقوق و دستمزد
بودجه ریزی
فهرست