چرا ؟

نرم افزار حسابداری
گلاته پویا حساب .

 • حساب کردن سهم هر صیاد
 • حساب کردن سهم هر شناور
 • گزارش فاکتورها قبل به تفکیک
 • حساب گلاته بصورت دقیق
 • کاربری آسان با بخش های مختلف نرم افزار
 • گزارش کل دوره ها 
 • پشتیبانی رایگان و ….

نرم افزار حسابداری گلاته

پویا حساب

نرم افزار حسابداری گلاته کاری جدید از تیم نرم افزاری پویا حساب که امورات صیادی به طریق محاسبه سنتی منطقه جنوب طراحی و پیاده سازی شده و با نصب نرم افزار حسابداری صیادی گلاته بر روی گوشی؛ صیادان نگران امورات حسابداری خود نباشند. این نرم افزار کاربردی همراه با محیط ساده، بسیار دقیق و بصورت خودکار حسابدار صیادان خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری گلاته پویا حساب؟
 • حساب کردن سهم هر صیاد
 • حساب کردن سهم هر شناور
 • گزارش فاکتورها قبل به تفکیک
 • حساب گلاته بصورت دقیق
 • کاربری آسان با بخش های مختلف نرم افزار
 • گزارش کل دوره ها 
 • پشتیبانی رایگان و ….
دانلود نرم افزار گلاته
فهرست