چرا ؟

نرم افزار حسابداری
رستوران پویا حساب .

 • امکان صدور فاکتور از طریق صفحه کلید ، موس، صفحه کلید مخصوص رستوران
 • کنترل صندوق و فروش روزانه
 •  امکان تعریف محدودیت دسترسی صندوقدار
 • انجام کلیه عملیات مربوط به خرید ، فروش و ثبت ضایعات و مصارف آشپزخانه
 • قابلیت اتصال به انواع چاپگر
 • کنترل داخلی و صدور همزمان قبض سفارش غذا در صندوق و آشپزخانه
 •  امکان ثبت مشترکین و تعیین درصد تخفیف سرویس
 •  عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد و چکهای دریافتنی و پرداختنی
 •  انواع گزارشات استاندارد
 •   میزان فروش گروههای غذائی

نرم افزار حسابداری رستوران

پویا حساب

     سهولت و دقت در اجرا مهمترین عاملی است که درطراحی این سیستم در نظر گرفته شده است بطوری که شش عملیات مالی مختلف که بخشی از آن بشرح زیر می باشد ،در یک سیستم گنجانده شده است شما با خرید یک سیستم براحتی امکان استفاده از کلیه امکانات را دارید.

چرا نرم افزار حسابداری رستوران پویا حساب؟
 • امکان صدور فاکتور از طریق صفحه کلید ، موس، صفحه کلید مخصوص رستوران
 • کنترل صندوق و فروش روزانه
 •  امکان تعریف محدودیت دسترسی صندوقدار
 • انجام کلیه عملیات مربوط به خرید ، فروش و ثبت ضایعات و مصارف آشپزخانه
 • قابلیت اتصال به انواع چاپگر
 • کنترل داخلی و صدور همزمان قبض سفارش غذا در صندوق و آشپزخانه
 •  امکان ثبت مشترکین و تعیین درصد تخفیف سرویس
 •  عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد و چکهای دریافتنی و پرداختنی
 •  انواع گزارشات استاندارد
 •   میزان فروش گروههای غذائی
سیستم های بسته رستوران پویا حساب
حسابداری
فروش و خدمات

دریافت و پرداخت

فهرست