حق سنوات چیست؟

پایه سنوات چیست؟

 • پایه سنوات سال 1400 همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد.
 • فلسفه پرداخت پایه سنوات دو جنبه دارد یکی جنبه جبران مزد و انگیزشی و دیگری لحاظ میزان سابقه کارگران در حقوق آن ها که مثلا کارگری که تازه وارد کارگاه شده حقوق متفاوتی با کارگری که چندین سال سابقه کار دارد داشته باشد.
 

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

 • حق سنوات مبلغی به اندازه پایه حقوق کارگر می‌باشد که در پایان هر سال توسط کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود. کارفرمایان موظف می باشند که مبلغ حق سنوات را به کارگران خود پرداخت نمایند.
 • زمان پرداخت حق سنوات به کارفرما بستگی دارد، کارفرمایان می توانند در پایان هر سال و یا به صورت کلی در هنگام خاتمه خدمت کارگر به صورت یکجا حق سنوات کارگر را پرداخت نمایند.
 • اما پایه سنوات مبلغی می‌‌باشد که به حقوق پایه کارمند اضافه شده و افرادی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند مشمول دریافت این مبلغ می باشند. مبلغ پایه سنوات روزانه در سال 1400 برابر با 46,666 بوده که به صورت ماهیانه این مبلغ برابر با 1,400,000 ریال می‌باشد.
طبق آخرین بخشنامه حق سنوات ، ماده 24 قانون کار در سال92،  اصطلاح حق سنوات یا پاداش پایان کار مبلغی است که در پایان هر سال یا پایان هر قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌گردد. از حق سنوات با عناوین دیگر نظیر مزایای پایان خدمت یا مزایای پایان کار نیز یاد می‌شود. این حق سنوات با اصطلاح پایه سنوات فرق دارد.  

بررسی جدول محاسبه سنوات در سال‌های گذشته

 • در جدول زیر به مبلغ سنوات روزانه 11 سال اخیر اشاره شده است.
سال مبلغ سنوات روزانه
سنوات 1390 2,000 
سنوات 1391 2,500 
سنوات 1392 3,000 
 سنوات 1393 5,000 
سنوات 1394 10,000 
سنوات 1395 10,000 
سنوات 1396 17,000 
سنوات 1397 17,000 
سنوات 1398 23,333 
سنوات 99 تا قبل از تیرماه 58,333 
سنوات 99 بعد از تیر ماه 33,333 
سنوات 1400   46,666 

نحوه محاسبه سنوات سال 1400

فرمول محاسبه سنوات سال 1400

فرمول محاسبه حق سنوات و پایه سنوات به شرح زیر می‌‌باشد:

365 / کارکرد سنوات * حقوق پایه در حکم = حق سنوات

کارکرد ماه * 30 / پایه سنوات ماهانه = پایه سنوات

 • برای محاسبه سنوات سال 1400 یا سنوات پایان خدمت سال 1400 ابتدا حقوق پایه فرد در تعداد روز های کارکرد وی در طول یک سال ضرب شده و عدد بدست آمده بر عدد 365 که تعداد روز‌های سال 1400 می باشد تقسیم می شود.
 • عددی که در این مرحله بدست می آید میزان سنوات پایان خدمت فرد در سال 1400 می‌باشد. حال اگر فرد در سال های قبل نیز سنوات ذخیره داشته باشد، مبلغ سنوات سال های قبل وی نیز محاسبه شده و به مبلغ سنوات سال 1400 افزوده شده و به عنوان سنوات پایان کار فرد پرداخت می شود.
 • در اصل با محاسبه سنوات سال 1400 در واقع حق سنوات پایان خدمت سال 99 کارگران محاسبه و پرداخت می شود.
نحوه محاسبه سنوات مبلغ سنوات پایان خدمت برابر با یک حقوق پایه قانون کار می باشد. برای محاسبه سنوات سالیانه یا پایان خدمت در هر سال باید مبلغ حقوق پایه به ازای یک روز کارکرد را در تعداد روز های کارکرد پرسنل در طول سال ضرب نموده، عدد بدست آمده مبلغ سنوات پایان خدمت فرد در همان سال می باشد. برای محاسبه سنوات پایان خدمت تمام سال های کارکرد فرد، باید مبلغ سنوات سال جاری فرد با مبلغ سنوات سال های قبل فرد را جمع نماییم. مثال : اگر فردی 5 سال در شرکتی مشغول به کار باشد و بخواهد ترک کار نماید، ابتدا مبلغ سنوات پایان خدمت این فرد در سال جاری محاسبه می شود و سپس با مبلغ سنوات پایان خدمت 4 سال قبل فرد جمع شده و مبلغ نهایی سنوات پایان خدمت این فرد مشخص می گردد.
 • کارکرد سالیانه پرسنل × (365 ÷ حقوق پایه در حکم) = سنوات سالیانه
 • کارکرد ماه پرسنل ×30  ÷ حق پایه سنوات در حکم = حق پایه سنوات
   

جدول پایه سنوات سال های مختلف

 
سال استخدام بازه زمانی سابقه کار (سنوات خدمت) سال مبلغ روزانه مبلغ ماهانه 31 روز مبلغ براساس15  روز مبلغ ماهانه 30 روز
تاریخ استخدام سال 1382 12ماه 18 302,298 9,371,238 4,534,470 9,068,940
تاریخ استخدام سال 1383 12ماه 17 297,450 9,220,950 4,461,750 8,923,500
تاریخ استخدام سال 1384 12ماه 16 291,957 9,050,667 4,379,355 8,758,710
تاریخ استخدام سال 1385 12ماه 15 285,836 8,860,916 4,287,540 8,575,080
تاریخ استخدام سال 1386 12ماه 14 280,272 8,688,432 4,204,080 8,408,160
تاریخ استخدام سال 1387 12ماه 13 274,973 8,524,163 4,124,595 8,249,190
تاریخ استخدام سال 1388 12ماه 12 269,926 8,367,706 4,048,890 8,097,780
تاریخ استخدام سال 1389 12ماه 11 262,380 8,133,780 3,935,700 7,871,400
تاریخ استخدام سال 1390 12ماه 10 255,260 7,913,060 3,828,900 7,657,800
تاریخ استخدام سال 1391 12ماه 9 246,942 7,655,202 3,704,130 7,408,260
تاریخ استخدام سال 1392 12ماه 8 237,869 7,373,939 3,568,035 7,136,070
تاریخ استخدام سال 1393 12ماه 7 224,367 6,955,377 3,365,505 6,731,010
تاریخ استخدام سال 1394 12ماه 6 201,287 6,239,897 3,019,305 6,038,610
تاریخ استخدام سال 1395 12ماه 5 181,042 5,612,302 2,715,630 5,431,260
تاریخ استخدام سال 1396 12ماه 4 150,311 4,659,641 2,254,665 4,509,330
تاریخ استخدام سال 1397 12ماه 3 122,476 3,796,756 1,837,140 3,674,280
تاریخ استخدام سال 1398 12ماه 2 88,667 2,748,677 1,330,005 2,660,010
تاریخ استخدام سال 1399 12ماه 1 46,667 1,446,677 700,005 1,400,010
تاریخ استخدام سال 1400 12ماه 0 0 0 0 0

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

فرمول های محاسبات حقوق و دستمزد به شرح زیر می باشد:
 • کارکرد ماه پرسنل ×30 ÷ حقوق پایه در حکم = حقوق پایه
 • کارکرد ماه پرسنل ×30 ÷ حق مسکن در حکم = حق مسکن
 • کارکرد ماه پرسنل ×30 ÷ حق بن در حکم = حق بن
 • کارکرد ماه پرسنل ×30  ÷ حق پایه سنوات در حکم = حق پایه سنوات
 • کارکرد سالیانه پرسنل × 365 ÷ (2 × حقوق پایه در حکم) = حداقل عیدی
 • کارکرد سالیانه پرسنل × 365 ÷ (3 × حقوق پایه در حکم) = حداکثر عیدی
 • کارکرد سالیانه پرسنل × (365 ÷ حقوق پایه در حکم) = سنوات سالیانه
 • 100 ÷7 × مزایای مشمول بیمه  = حق بیمه سهم کارمند
مثال کاربردی محاسبه حقوق و دستمزد برای این که به صورت دقیق نحوه محاسبات حقوق و دستمزد براساس فرمول های ذکر شده را متوجه بشوید، به مثال زیر توجه کنید. مثال: فرض کنید شخصی از ابتدای سال 1400 به مدت 4 ماه در شرکتی مشغول به کار بوده و دارای مزایای حقوق پایه، حق بن و حق مسکن و سنوات ماهیانه می باشد. این شخص در مرداد ماه به مدت 28 روز مشغول به کار بوده است و 3 روز مرخصی بدون حقوق داشته است، حال می خواهیم حقوق مرداد ماه و همچنین میزان عیدی و سنوات سالیانه فرد تا مرداد ماه را حساب کنیم.
 • 24,784,620  = 28 ×30 ÷ 26,554,950 :حقوق پایه
 • 5,600,000  = 28 ×30 ÷ 6,000,000 :حق بن
 • 4,200,000 = 28 ×30 ÷ 4,500,000 :حق مسکن
 • 1,306,666 = 28 ×30 ÷ 1400,000 :حق سنوات روزانه
 • 35,891,286  = 1,306,666 +  4,200,000  + 5,600,000  + 24,784,620 : مزایای مشمول بیمه
 • 26,091,286  = 1,306,666 + 24,784,620 : مزایای مشمول مالیات
0 = مالیات
 • 2,512,390 =  100 ÷ (7 × 35,891,286) :بیمه سهم کارمند
 • 33,378,896 = (0 + 2,512,390) – 35,891,286 :خالص پرداختی
در این محاسبات ابتدا تمام مزایای فرد را محاسبه کردیم، سپس مبلغ بیمه فرد و در نهایت مبلغ مالیات را محاسبه کردیم، در ادامه مبلغ بیمه و مالیات فرد را از جمع مزایای وی کسر کرده و مبلغ نهایی بدست آمده حقوق دریافتی فرد در مرداد ماه را مشخص نمود. نکته: چون مبلغ مزایای مشمول مالیات این فرد کم تر از 4 میلیون تومان بود، فرد مشمول معافیت شده و مالیات از وی کسر نمی گردد. حال برای محاسبه عیدی و سنوات این کارمند، میزان کارکرد وی از ابتدای سال 1400 تا مرداد ماه 1400 را 121 روز درنظر می گیریم و محاسبات را به صورت زیر انجام می دهیم:
 • 8,803,147 =  121 × (365 ÷ 26,554,950) = سنوات پایان خدمت
 • 17,606,295 = 121 × 365 ÷ (2 × 26,554,950) = عیدی

این صفحه را به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram

به این مطلب امتیاز بدهید

5/5
/5

مطالب مرتبط

نرم افزار حسابداری دهیاری پویا حساب
پویا دهیار
mohmmad paitooran

نرم افزار حسابداری دهیاری

نرم افزار حسابداری دهیاری پویا حساب با بهره مندی از ویژگی آفلاین و آنلاین و سادگی در نصب و محیط ساده و جذاب برای کاربر و دارای امکانات یک سیستم حسابداری جامع از قبیل دفاتر حسابداری ، گزارشات تراز مالی ، بودجه ، ارسال اسناد

اطلاعات بیشتر »
mohmmad paitooran

موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه – موارد مشمول بیمه و مالیات کدامند؟

موضوع مورد بحث این مقاله معافیت از بیمه و مالیات است. به طور کلی در بحث شمولیت بیمه همواره فرمول کلی ذیل مدنظر قرار می‌گیرد : مزایای غیرنقدی مشمول بیمه نیست اما کلیه‌ی مزایای نقدی غیر از مواردی که خود سازمان تامین اجتماعی اعلام کند، مشمول بیمه است.

اطلاعات بیشتر »
mohmmad paitooran

حق سنوات چیست؟

پایه سنوات سال 1400 همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد.

اطلاعات بیشتر »
اسکرول به بالا