پویا حساب بودجه

چرا؟

سامانه مدیریت
بودجه منابع و مصارف پویا حساب.

 • نگهداری حساب‌‌‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند اجرای بودجه شامل ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، تامین اعتبار و مصرف اعتبارات به تفکیک حساب‌‌‌های مستقل
 • نگهداری حساب اعتبارات ابلاغی و حواله‌‌ به سایر واحدها
 • تنظیم گزارشهای سیستمی برحسب طبقه‌‌‌ بندیهای بودجه‌‌‌ای نظیر برنامه ،فصول  ، فعالیت ،طرح و پروژه
 • تنظیم گزارش‌‌‌های عملکرد سالانه بودجه براساس فرم‌‌‌های مصوب موضوع دستورالعمل‌‌‌های صادره
 • تنظیم هرگونه گزارش‌‌ تفصیلی مدیریتی در مورد عملکرد بودجه توسط کاربر
 • تنظیم گزارشهای فوق براساس اعتبارات هزینه ،اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای،اعتبارات اختصاصی ، سایر منابع و اعتبارات ابلاغی
 • تقسیم بندی بودجه براساس نسبت ها و مصارف بودجه ای واحدها
 • امکان صدور تخصیص اعتبار به واحدها به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت موافقتنامه ، تخصیص و دریافت وجه درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای

سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف ( برنامه ریزی ، بودجه ریزی ، تحصیص منابع و پایش عملکرد)

پویا حساب

     اعمال مدیریت صحیح برمصرف اعتبارات هزینه‌ای ،اختصاصی ،تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وسایرمنابع مالی ، با نرم‌افزارکنترل بودجه  وتامین اعتبار پویاحساب ساده می شود.هم‌چنین،کنترل مصرف اعتبارات به ‌سوی اهداف تعیین شده وپیش‌گیری از فزونی هزینه وسایر پرداخت‌ها براعتبارات مصوب تخصیص یافته درتمام سطوح طبقه‌بندی قانونی به‌راحتی قابل اعمال است. سیستم کنترل بودجه وتامین اعتبار براساس ویژگی‌‌‌های محیطی وزارت بهداشت  ، درمان  و آموزش پزشکی به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن تامین اهداف کلیدی خود ، شرایط لازم  را  برای رهگیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح بر آن‌ها فراهم آورد. در این سیستم اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک ابلاغ بودجه ، موافقت‌نامه ، تخصیص اعتبار و درخواست وجه ، ابلاغ بودجه به واحدها ،تامین اعتبار و پرداخت وجه ،قابل ثبت وگزارش‌گیری است  وکنترل‌های هزینه نسبت  به  بودجه مصوب ،تخصیص اعتبار و وجوه دریافتی انجام میشوند. هم‌چنین ،امکان گزارش‌گیری به تفکیک منابع و مصارف بودجه به تفکیک تمام فعالیت‌های بودجه‌ای و مالی سازمان فراهم شده است.

منافع و مزایا نرم افزار بودجه پویا حساب؟​
افزایش کنترل و دقت در عملیات

    با کنترل اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک حساب ‌های مستقل اعتبارات هزینه وتملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همچنین کنترل اعتبارات تامین شده ومقایسه‌ی آنها با اقلام مندرج درسیستم حسابداری تعهدی عملیات به ‌دقت موردکنترل قرار میگیرند.امکانات کنترل مناسبی نیز باگزارش‌های مدیریتی برای مدیران مراکز فراهم. شده است

افزایش قابلیت پیگیری عملیات

 ردگیری وضعیت هریک ازاقلام که برای آن اعتبارتامین شده وپیگیری آن اقلام در نرم‌ افزار امکان‌پذیر میباشد.

تسهیل عملیات

 ساختار بودجه به ازای هرسال مالی تفکیک شده وکنترل هم‌پوشانی سال های مالی اعتبارات هزینه ( در سطح ۱۳ ماه) در نرم‌ افزار انجام می شود.

امکانات و ابزارها
 • نگهداری حساب‌‌‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند اجرای بودجه شامل ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، تامین اعتبار و مصرف اعتبارات به تفکیک حساب‌‌‌های مستقل
 • نگهداری حساب اعتبارات ابلاغی و حواله‌‌ به سایر واحدها
 • ثبت و نگهداری حساب‌‌‌های بودجه‌‌‌ای برحسب تمامی طبقه‌‌‌بندی‌‌‌های قانونی نظیر برنامه، فصول، فعالیت، طرح و پروژه به تفکیک حساب‌های مستقل
 • گزارش‌‌‌های مقایسه‌‌‌ای حاوی اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب ، اعتبارات تخصیص‌ ‌‌یافته ، کنترل تخصیص اعتبار(دریافتی از خزانه) ، اعتبارات تامین شده وهزینه
 • تنظیم گزارشهای سیستمی برحسب طبقه‌‌‌ بندیهای بودجه‌‌‌ای نظیر برنامه ،فصول  ، فعالیت ،طرح و پروژه
 • تنظیم گزارش‌‌‌های عملکرد سالانه بودجه براساس فرم‌‌‌های مصوب موضوع دستورالعمل‌‌‌های صادره
 • تنظیم هرگونه گزارش‌‌ تفصیلی مدیریتی در مورد عملکرد بودجه توسط کاربر
 • تنظیم گزارشهای فوق براساس اعتبارات هزینه ،اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای،اعتبارات اختصاصی ، سایر منابع و اعتبارات ابلاغی
 • تقسیم بندی بودجه براساس نسبت ها و مصارف بودجه ای واحدها
 • امکان صدور تخصیص اعتبار به واحدها به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت موافقتنامه ، تخصیص و دریافت وجه درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای
 • امکان اعلام مانده اعتبارات  در برنامه  و فصل ، طرح و پروژه و ردیف های ابلاغی
 • ارائه گزارش مقایسه ای از بودجه پیشنهادی ، مصوب و عملکرد
سیستم های بسته بودجه پویا حساب
حسابداری
خدمات ترخیص کاری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار

حداقل حقوق و دستمزد سال 1400

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا